inkoop en uitgifte eigen aandelen in een onroerende zaaklichaam

De inkoop van eigen aandelen, dan wel de uitgifte van aandelen door een Ozl kan een belastbaar feit vormen voor de overdrachtsbelasting. Ik acht het niet in alle gevallen wenselijk dat ter zake hiervan overdrachtsbelasting wordt geheven. Daarom keurt de staatsecretaris van Financiën het volgende goed met toepassing van artikel 63 van de AWR (hardheidsclausule).

Goedkeuring
De staatsecretaris van Financiën keurt in de volgende gevallen onder voorwaarden goed dat op verzoek een tegemoetkoming wordt verleend voor het bedrag van de verschuldigde overdrachtsbelasting:
– Verkrijging door een Ozl van eigen aandelen als gevolg van een inkoop, direct gevolgd door intrekking van de ingekochte aandelen
– Uitgifte (toekenning) van aandelen door een Ozl.

Voorwaarden
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
– De onderlinge gerechtigdheid van de aandeelhouder(s) tot het vermogen wijzigt niet. Met de term ‘gerechtigdheid’ wordt bedoeld het materiële belang bij de vermogensbestanddelen, waaronder de onroerende zaken, dat door de aandelen wordt vertegenwoordigd. Als er in de onderlinge gerechtigdheid wel een wijziging optreedt, dan is belast hetgeen meer wordt verkregen ten opzichte van de oorspronkelijke verhouding.
– In geval van een uitgifte van aandelen blijft het lichaam kwalificeren als een Ozl.

Zie besluit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *