Postuum loon

Loonheffingen

Loon van een overleden werknemer dat door de erfgenamen wordt
genoten, vormt voor hen loon uit vroegere dienstbetrekking van een
ander (zie artikel 2, eerste lid, van de Wet LB en het Handboek
loonheffingen). Dit kan tot praktische problemen leiden. Om aan deze
problemen tegemoet te komen, keurt de staatssecretaris van Financiën het volgende goed.

Goedkeuring
De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de inhoudingsplichtige postuum loon aanmerken als loon van de overledene. Op dit loon dient de tabel te worden toegepast die geldt op het tijdstip dat het loon wordt genoten. Over dit loon zijn geen premies werknemersverzekeringen en is geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd.
Deze goedkeuring is niet van toepassing als een niet-natuurlijke
persoon postuum loon geniet. Als een niet-natuurlijke persoon
genieter is, is immers geen loonheffing verschuldigd.

IB en bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet
Postuum uitbetaald loon wordt in beginsel bij de erven belast. In dat
geval behoort het postume loon tot het bijdrage-inkomen voor de
Zorgverzekeringswet. De ingehouden loonheffing kan ieder van de
erven voor zijn eigen aandeel met zijn aanslag IB verrekenen. In het
verlengde van de goedkeuring voor de loonheffing keurt de staatssecretaris van Financiën het volgende goed.

Goedkeuring
Als de inhoudingsplichtige bij de inhouding op het postuum uitbetaalde
loon de voor de loonheffing geldende goedkeuring heeft toegepast,
kunnen de erven dit postuum uitbetaalde loon ook voor de heffing van
de IB beschouwen als inkomsten van de overledene. Niet alle erfgenamen hoeven zich op deze goedkeuring te beroepen.
Iedere erfgenaam kan voor zichzelf kiezen voor toepassing van het
wettelijke regime dan wel voor deze goedkeuring. De keuze kan
uiterlijk op het moment van aangifte plaatsvinden.
Een erfgenaam kan ook een beroep op deze goedkeuring doen als hij
het postuum loon in een ander jaar geniet dan in het jaar van
overlijden. In dat geval is het echter niet toegestaan op naam van de
overledene een aangiftebiljet IB in te dienen dan wel een aanslag IB
op te leggen. De ingehouden loonheffing is dan eindheffing.
Zie besluit